JAK NA TO

Vážený zákazníku,

věříme, že sada na odlévání olova ještě více zpříjemní prožití vánočních svátků. Návod k použití vám poskytne rady jak se sadou správně pracovat a bezpečně pracovat a jak o ni vhodně pečovat, aby vám sloužila co nejdéle.

Postup při odlévání olova:Pro použití vánoční sady na odlévání olova budete potřebovat nádobu (ne plastovou) se studenou vodou (nízký sloupec vody), do kterého budete rozehřáté olovo odlévat. V odlévací pánvičce, která je součástí balení výrobku, rozehřejte za dodržení bezpečnostních upozornění jeden olověný motiv a roztavené olovo nalijte do nádoby se studenou vodou. Roztavení olova je možné jak na plynovém, tak i na elektrickém sporáku. Při vlastním odlévání se na práci maximálně soustřeďte a dodržujte veškeré pokyny a upozornění, obsažena v tomto návodu.

Podle tvarů, do nichž olovo ve studené vodě ztuhlo, můžete odhadovat, co Vás čeká. Velkou roli při této tradiční vánoční činnosti hraje samozřejmě i vlastní fantazie. Odlitky jsou jako oblaka – každý v nich může vidět něco trochu jiného. Sadu k odlévání olova lze používat opakovaně. Zajistíte tak jednoduše tak, že po ukončení činnosti a po vychladnutí olova, uložíte odlitky uvnitř obalu sady, nebo vložíte olovo zpět do pánvičky, znovu jej roztavíte a necháte jej v pánvičce na vhodném místě vychladnout. Dejte pozor na to, aby toto místo bylo mimo dosah dětí a mělo nehořlavý povrch.

 

Přejeme vám příjemně strávený vánoční čas.

 

Bezpečnostní upozornění:

Věnujte maximální pozornost ustanovením a instrukcím níže, jelikož se jedná o důležitá bezpečnostní a jiná upozornění. Návod k použití musí být obsluze k dispozici po celou dobu životnosti výrobku, musí být kompletní a čitelný.

 

 • Výrobek používejte výhradně k účelům popsaným v tomto návodu k použití.
 • Do pánvičky umísťujte vždy pouze jeden olověný motiv
 • Vánoční sada na odlévání olova není hračka, nesmí být používána dětmi nebo nezpůsobilými osobami
 • Zajistěte, aby v bezprostřední blízkosti vařiče nebo hořáku, na kterém budete olovo tavit, nebyly žádné předměty, a abyste měli k dispozici dostatečně volný pracovní prostor též v okolí nádoby, do které budete horké olovo odlévat. Předejdete tak riziku zachycení pánvičky s horkým olovem při manipulaci a potřísnění sebe nebo přihlížejících horkým olovem, které by mohlo způsobit vážné popáleniny.
 • Nedotýkejte se horkých částí, pro manipulaci s pánvičkou používejte držadla. Doporučujeme používat speciální ochranné pracovní rukavice, určené pro kontakt s horkými předměty.
 • Při tavení olova a jeho následkem odlévání doporučujeme používat ochranné brýle.
 • V případě, že s výrobkem pracujete za přítomností dětí nebo nezpůsobilých osob, dbejte vždy zvýšené opatrnosti a zajistěte, aby se toto nenacházelo v bezprostřední blízkosti vařiče nebo hořáku, na kterém olovo tavíte. Maximální opatrnosti pak dbejte zejména při manipulaci s pánvičkou s roztaveným olovem.
 • Vyvarujte se používání neoriginálních olověných zlomků nebo předmětů. K odlévání používejte výhradně originální dodávané olověné motivy.
 • Výrobek nesmí být během používání, tzn. v průběhu tavení olova, přípravy olova pro opakované použití, a vždy do úplného vychladnutí tavící pánvičky ponechán bez dohledu dospělé osoby.
 • Po odlití olova neodkládejte na pánvičku ne hořlavé nebo snadno zápalné povrchy. Používejte vždy vhodnou podložku, která zamezí poškození ostatních předmětů nebo nábytku horkou plochou pánvičky. Pro odložení zvolte správné místo, kde nebude hrozit riziko popálení přihlížejících.
 • Před další manipulací s tavící pánvičkou po jejím použití vždy vyčkejte na její úplné vychladnutí.
 • Jelikož je olovo toxické, nesmí být nádoba, použitá pro odlévání olova, nadále používána pro přípravu pokrmů a nápojů.
 • Výrobek skladujte na vhodném suchém místě a udržujte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
 • Po práci si umyjte ruce, při práci nejezte a nepijte
 • Olovo nenechávejte příliš dlouho na zdroji tepla, po roztavení jej co nejdříve přelijte do nádoby s vodou. Teplota při nahřívání olověných mincí by neměl překročit 600°C. Při vyšší teplotě může dojít k částečnému uvolňování škodlivých látek.
 • Bod tání olova je: 327°C!

 

Likvidace odpadu:

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Olovo je nebezpečné pro životní prostředí a je potřeba je odevzdat na sběrné místo určené obcí pro ukládání tohoto typu odpadu. Chraňte životní prostředí – neodhazujte je do směsného domovního odpadu!

 

Záruka na zboží a záruční podmínky:

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platnou legislativou. Zákazník je povinen při reklamaci zboží předložit doklad o zaplacení s vyznačeným datem nákupu výrobku.

 

Záruka zaniká v těchto případech:

 • nebyl předložen originál dokladu o zaplacení s vyznačeným datem nákupu
 • jedná se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku
 • výrobek byl používán v rozporu s návodem použití
 • závada vzniklá nepřípustným zásahem do výrobku
 • výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele